Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Soal PAT Bahasa Sunda K-13 Jenjang MTs/SMP Kelas 8 Tahun 2022

Konten [Tampil]


 
Assalamu'alaikum

OPERATORDATA - Contoh  Soal PAT Bahasa Sunda MTs/SMP Kelas 8  Semester 2 Kurikulum 2013 Revisi 2022 yang akan Admin bagikan ini sebagai bahan pembelajaran untuk Adik-adik yang nantinya akan melaksanakan PAT Mata Pelajaran Bahasa Sunda Semester 2 Tahun Pelajaran 2022/2023.

Selain Siswa, Soal PAT Bahasa Sunda MTs/SMP Kelas 8  Semester 2 ini juga dapat dijadikan Referensi untuk rekan-rekan Guru yang mengajar di Kelas 8 SMP/MTs Negeri Ataupun swasta dalam menyusun Soal PAT Bahasa Sunda MTs/SMP Kelas 8 Semeter 2 Tahun Pelajaran 2022.

Silahkan langsung simak Soal PAT Bahasa Sunda MTs/SMP Kelas 8  Semester 2 Kurikulum 2013 Revisi 2022 dibawah ini :

Jonggrang Kalapitung

…………………………………………………………

Hulu munding dicomot, tuluy dilelepkeun kana useup. Lung baé dialungkeun ka Walungan Citarum, lebah leuwi nu pangjerona. Talina diulur nepi ka manéhna kari nyekel tungtungna.

Jonggrang Kalapitung nguseup bari dilalajoan ku sakabéh pangeusi lembur, nangtungna ngajégang, sukuna nu sabeulah nincak gunung, ari nu sabeulah deui napak kana tangkal bungur anu kacida gedéna. Salila sabulan manéhna ngajega kitu, nepi ka gunung anu ditincakna jadi bongkok sarta tangkal bungurna ampir paéh anu ku urang dinya mah disebut “sarang”. Anu matak nepi ka ayeuna gunung téh nelah baé Gunung Bongkok, ari urut tangkal bungurna jadi pilemburan anu nelah Lembur Bungursarang, bawahan Désa Cisarua, Jatiluhur.

Dina poé ka opat puluh useup téh oyag-oyagan. Gancang baé atuh ku Jonggrang Kalapitung téh dicentok sataker tanaga. Ku lantaran lepas teuing nyentokna, useup téh ngacleng jauh pisan ka tukangeunana. Dibetot hésé. Ari pék téh ngait kana leuweung awi haur. Ku Jonggrang Kalapitung dibetot sataker tanaga, nepi ka sakabéh haur di dinya kapangkas, tapakna jadi papak, lir anu beunang ngararata. Nu matak nepi ka ayeuna di dinya mah tara aya haur anu jangkung sosoranganan. Upama kabeneran aya ogé, sok peunggas, jadi papak jeung nu séjénna. Nepi ka kiwari éta leuweung téh katelah ngaranna Leuweung Haurpapak.

………………………………………………

                                                                            (dicutat tina buku Gapura Basa Kelas VII)

1. Dongeng ieu di handap kaasup kana jenis dongeng

    A. Pabel B. Parabel C. Sasakala D. Mite

2. Sabaraha  lila Jonggrang Kalapitung  kacaritakeun  nguseup dina dongéng di  luhur? 

    A. Sabulan B. 30 poé C. 40 poé D. Saminggu

3. Naon anu dipaké  eupan ku Jonggrang Kalapitung nalika nguseup di  Walungan Citarum?

    A. Cacing B.  Jangkrik C. Munding D. Hulu Munding

4. Kiwari tempat ngaitna useup nu ngacleng waktu ku Jonggrang Kalapitung dicentok sataker tanaga katelah...

    A. Gunung Bongkok C. Lembur Bungursarang 

    B. Leuweung Haurpapak D. Désa Cisarua

 5. Dongéng téh kaasup karya balaréa, lantaran ....

    A. Kanyahoan anu  ngarangna         C. Sumebar sacara lisan

    B. Teu kanyahoan anu ngarangna D. Sumebar sacara tinulis

 6. Dongéng téh nya éta carita rékaan anu ngandung unsur  ...

  A.   pamohalan                     C. kajadian

  B.   kanyataan                     D. Lalakon

Ilo sempalan dongéng di handap keur ngajawab soal nomer 7 – 9!

Budak lalaki téh gancang ngala pucuk eurih terus beuteung oray téh diturih. Goréhél adina kapanggih tijero beuteung oray tuluy dibawa balik. Barang datang sok adina digolérkeun di tengah imah sarta tuluy digeberan ku manéhna bari ngawih "Geber-geber hihid aing, hihid aing kabuyutan, titinggal nini awaking". Kerenyed suku adina téh usik. Pok deui lanceukna ngawih.. Kerenyed deui awakna usik, kitu baé satuluyna, nepi ka éta adina téh hirup deui.

    7. Bagian anu eusina pamohalan atawa teu asup akal tina dongéng di luhur téh nya éta ....

  A. budak lalaki ngala pucuk eurih C. nu geus maot hirup deui

  B. digeberan ku hihid kabuyutan D. suku budak kekerenyedan

    8. Latar tempat nu kacatur dina sempalan dongéng di luhur nya éta ....

  A. walungan B. Leuweung C. Imah D. Pakampungan

    9. Jejer sempalan dongéng di luhur nya éta …

  A. Lanceuk béla pati demi adina

          B.   lanceuk nyanggupan paménta adina

          C. Kanyaah nu jadi lanceuk ka adina

          D. lanceuk teu miduli nu karandapan ku adina

10.  Usum katiga kawilang panjang, atuh panon poé ogé karasa panas morérét. Jujukutan taya nu jadi, parérang nungtut paraéh. Di hiji rungkun peucang ngiuhan bangun nu horéam lunta, geus teu werateun jigana mah kawantu ti isuk can kararaban dahareun.

Sempalan dongéng di luhur téh kaasup kana wanda ...

   A.   Dongéng Légénda                             C. Dongéng Fabél

   B.   Dongéng Parabel                             D. Dongéng Sagé

Demikian Contoh Soal PAT Bahasa Sunda K-13 MTs/SMP Kelas 8 Tahun 2022 admin bagikan mudah mudahan bisa bermanfaat untuk Bapak/Ibu Guru sebagai bahan reprensi dalam peyusunan Soal PAT Bahasa Sunda K-13 MTs/SMP Kelas 8 Tahun 2022 ini. 

Post a Comment for "Soal PAT Bahasa Sunda K-13 Jenjang MTs/SMP Kelas 8 Tahun 2022"