Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Soal PAT Fiqih MTs/SMP Kelas 8 Semester 2 Tahun 2022

Konten [Tampil]

OPERATORDATA - Contoh  Soal PAT Fiqih MTs/SMP Kelas 8  Semester 2 Kurikulum 2013 Revisi 2022 yang akan saya share ini sebagai bahan pembelajaran untuk siswa SMP/MTs. kelas 8 yang nantinya akan melaksanakan PAT Mata Pelajaran Fiqih Semester 2 Tahun Pelajaran 2022

Soal PAT Fiqih MTs/SMP Kelas 8 Semester 2 Tahun 2022

Selain Siswa, Soal PAT Fiqih MTs/SMP Kelas 8  Semester 2 ini juga dapat dijadikan Referensi untuk rekan-rekan Guru yang mengajar di Kelas 8 SMP/MTs Negeri Ataupun swasta untuk ulangan harian, latiha soal bahkan pembuatan soal PAT sekalipun

Silahkan langsung simak Soal PAT Fiqih MTs/SMP Kelas 8  Semester 2 Kurikulum 2013 Revisi 2022 dibawah ini :

1. Haji menurut bahasa berarti ....

    a. Datang di kaa’bah
    b. Menyengaja atau menuju
    c. Ziarah
    d. Datang ke mekah

2. Berikut yang termasuk syarat wajib haji adalah

    a. Baligh
    b. Melempar jumrah
    c. Thawaf ifadoh
    d. Thawaf wada

3. Apa yang di maksud dengan thawaf

    a. Bermalam di mina
    b. Melempar jumrah
    c. Mengelilingi ka’bah sebanyak 7 kali putaran penuh
    d. Ihram

4. Apa yang dimaksud dengan tahalul

    a. Memakai wangi-wangian
    b. Memakai pakaian berjahit
    c. Menutup kedua tangan
    d. Mencukur rambut

5. Larangan khusus bagi Jemaah haji laki-laki adalah

    a. Memakai wangi-wangian
    b. Menutup kedua tangan
    c. Mencukur rambut
    d. Memakai pakaian berjahit

6. Berikut yang tidak termasuk cara menentukan awal dan akhir Ramadhan adalah ………..

    a. Ru’yatul hilal 
    c. mizan
    b. Istikmal 
    d. hisab

7. Berikut yang termasuk tujuan puasa adalah ………………….

    a. Meningkatkan amal baik 
    b. mencapai derajat taqwa
    c. Mencapai kesehatan rohani 
    d. mencapai sehat jasmani dan rohani

8. Puasa yang tidak memenuhi rukun-rukunnya berarti ………………..

    a. penuh dosa 
    b. dianggap tidak puasa
    c. mengurangi pahala puasa
    d. tidak sempurna puasanya

9. Tujuan melaksanakan puasa menurut Islam adalah ………………

    a. meningkatkan amal baik 
    b. mencapai sehat jasmanai dan rohani
    c. mencapai kesehatan rohani 
    d. mencapai derajat taqwa

10. Bagi orang yang berpuasa, makan sahur merupakan hal yang di……………

    a. diwajibkan 
    b. disunatkan 
    c. dimakruhkan 
    d. dibolehkan

11. Berikut yang tidak termasuk orang yang diberi rukhsah (keringanan) untuk boleh tidak puasa adalah orang yang ……………..

    A.   sakit                                                                 c.   sudah tua
    B.   tidak sahur                                                       d.   dalam perjalanan jauh

12. Dalam Islam ada dua macam zakat, yaitu ………….

    A.   zakat fitrah dan zakat jiwa                            c.  zakat mal dan zakat fitrah
    B.   zakat mal dan zakat harta                              d.  zakat mal dan niaga

13. Diantara faidah melaksanakan zakat dari segi agama adalah …………….

    A. telah menjalankan salah satu dari rukun Islam yang mengantarkan hamba kepada                   kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat
    B.    sebagai sarana untuk membantu memenuhi hajat hidup para fakir miskin
    C.    mengurangi kecemburuan social
    D.   memperluas peredaran harta benda atau uang karena lebih banyak pihak yang                          mengambil manfaat 

14. Di bawah ini terdapat pengertian zakat menurut bahasa , kecuali …………….

        a. Tumbuh                     b.   berkembang                      c.   tambah                  d.   banyak

15. Ayat berikut yang menjesaskan kewajiban zakat adalah surah ……………..
        a. Albaqarah ayat 43                                                c.   An-Nisa ayat 44
        b. At-Taubah ayat 45                                                d.   Ali Imran ayat 46
16. Berikut yang bukan merupakan syarat wajib zakat adalah …………….
    a. Berakal                                                                    c.    baligh
    b. Memiliki harta 1 nishab                                          d.   laki-laki
17. Perintah Allah swt. untuk menunaikan zakat selalu beriringan dengan perintah …………..
        a. Shalat                    b.  puasa                            c.  haji                    d.  iman
18. Ibu Hj. Fatimah mempunyai simpenan emas sebanyak 255 gram dan telah dimiliki             selama 1 tahun lebih, maka zakat yang harus dikeluarkan Bu Hj. Fatimah adalah ……….
        a. 6,5 gram                b.    7 gram                  c.    7,20 gram                d.    7,5 gram 
19. Zakat hasil pertanian yang pengelolaannya dialiri air hujan adalah …………….
        a. 5%                           b.    10%                       c.    15%                          d.    20%
20. Dalam zakat ada istilah Nisab yang mempunyai makna ………..
        a. batas jumlah harta                                          c.    batas waktu
        b. batas  tempat                                                  d.    batas cara

Demikian Contoh Soal PAT Fiqih K-13 MTs/SMP Kelas 8 Tahun 2022 admin bagikan mudah mudahan bisa bermanfaat untuk Bapak/Ibu Guru sebagai bahan reprensi dalam peyusunan Soal PAT Fiqih K-13 MTs/SMP Kelas 8 Tahun 2022 ini.  

Jika anda mendownloadnya silahkan tinggalkan pesan / kritik atau saran guna sebagai bahan referen perbaikan bagi kami

Post a Comment for "Soal PAT Fiqih MTs/SMP Kelas 8 Semester 2 Tahun 2022"